DogYun测评|狗云测评|韩国经典云|24元|1核|512m内存|10gssd|30mbps

cera aliyun tengxunyun

分享过几次关于#DogYun#(狗云)的信息,这是一家既提供常规VPS(经典云),又提供按#小时计费#VPS(动态云)的国人商家,使用自行开发的面板和管理系统,支持自定义配置,各个硬件独立按小时计费,动态云带宽按照用户使用量计费(不使用不计费)或者购买流量包,线路也可以自行切换。本月,商家新上经典云#韩国#数据中心,#BGP路线#,并提供8折#优惠码#,优惠后韩国VPS最低每月仅24元起。

CPU:1core
内存:512MB
硬盘:#10GB SSD#
流量:500GB/30Mbps
架构:#KVM#
IP:1IPv4
机房:韩国
优惠码:kr80
价格:24元/月购买链接

CPU:1core
内存:512MB
硬盘:10GB SSD
流量:800GB/#30Mbps#
架构:KVM
IP:1IPv4
机房:韩国
优惠码:kr80
价格:32元/月购买链接

Node Name                        Upload Speed        Download Speed        Ping Latency        Server Name

Speedtest Default                3.71 MB/s        3.59 MB/s        218.41 ms        Compic OU (Estonia Tallinn)

China, Jilin CU                    3.67 MB/s        3.57 MB/s        74.64 ms        China Unicom (China Changchun)

China, Hangzhou CM                 2.67 MB/s        2.57 MB/s        60.14 ms        China Mobile(China Hangzhou)

China, Guangzhou CT                1.38 MB/s        3.11 MB/s        47.63 ms        ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)

 

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets

1  45.141.*.*  2.89 ms  AS138195  Republic of Korea Seoul hvm.net

2  10.10.10.5  0.47 ms  *  LAN Address

3  211.53.96.21  1.47 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr

4  1.208.164.25  1.46 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr

5  1.208.146.118  1.98 ms  AS3786  Republic of Korea Seoul uplus.co.kr

6  219.158.43.233  47.88 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

7  219.158.3.141  53.92 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

8  219.158.5.157  110.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

9  61.149.203.122  103.54 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

10  125.33.187.54  83.33 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

11  124.65.194.134  63.32 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

12  61.135.113.158  84.19 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

13  *

14  *

15  123.125.99.1  102.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

 

 

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets

1  45.141.*.*  4.51 ms  AS138195  Republic of Korea Seoul hvm.net

2  10.10.10.5  0.74 ms  *  LAN Address

3  172.20.15.10  1.15 ms  *  LAN Address

4  103.198.144.73  44.65 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net

5  103.198.144.41  39.74 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net

6  103.198.144.66  1.79 ms  AS64050  Republic of Korea Seoul bgp.net

7  203.195.115.21  2.13 ms  AS4809  Republic of Korea Seoul ChinaTelecom

8  59.43.247.41  23.63 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom

9  59.43.247.125  77.33 ms  *  China Beijing ChinaTelecom

10  *

11  59.43.132.17  52.70 ms  *  China Beijing ChinaTelecom

12  *

13  36.110.244.46  53.43 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

14  *

 

 

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets

1  45.141.*.*  7.27 ms  AS138195  Republic of Korea Seoul hvm.net

2  10.10.10.5  0.54 ms  *  LAN Address

3  223.119.21.13  1.82 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile

4  223.120.3.117  1.97 ms  AS58453  Republic of Korea Seoul ChinaMobile

5  223.120.3.102  34.82 ms  AS58453  Japan Tokyo ChinaMobile

6  *

7  *

8  *

9  *

10  111.24.2.245  101.23 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

11  *

12  *

13  211.136.63.66  130.32 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

14  211.136.95.226  104.79 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

15  *

16  *

17  211.136.25.153  130.44 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

 

 

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

1  45.141.*.*  4.34 ms  AS138195  Republic of Korea Seoul hvm.net

2  10.10.10.5  6.78 ms  *  LAN Address

3  203.240.229.5  0.76 ms  AS4670  Republic of Korea Seoul sejongtelecom.net

4  211.239.235.117  1.03 ms  AS9848  Republic of Korea sejongtelecom.net

5  211.115.193.72  2.26 ms  AS9848  Republic of Korea Seoul sejongtelecom.net

6  211.207.112.101  1.16 ms  AS9318  Republic of Korea Seoul skbroadband.com

7  1.255.74.180  5.40 ms  AS9318  Republic of Korea Seoul skbroadband.com

8  10.222.13.59  1.21 ms  *  LAN Address

9  58.229.15.97  36.28 ms  AS9318  China Hong Kong skbroadband.com

10  1.254.241.33  44.45 ms  AS9318  China Hong Kong skbroadband.com

11  59.43.183.77  44.24 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom

12  59.43.187.61  44.92 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom

13  59.43.130.205  52.67 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom

14  61.152.24.210  49.49 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

15  101.95.40.106  44.40 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

16  *

总结:
1. 移动目前路由直连,YTB1W 晚上再测试试试
2. 视频解锁就一个Princess(都不知道啥玩意) 我这里理解可以约等于什么都不支持
3. 不知道了
4. 优惠码kr80 测试IP:45.141.139.1

5.商家喜欢玩噱头,我个人不喜欢这种主机模式

tengxunyun cloudiplc

相关推荐

返回顶部
Close