Xshell 5|6 注册版官方原版下载|无需破解|不会过期

cera cera

Xshell,我最喜欢、也是最常用的SSH客户端。现在官方强制升级,下面的版本安装后,输入注册码,不会升级。

第一步
下载对应的版本
Xshell-5.0.1339 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-5.0.1339r.exe
Xftp-5.0.1235 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-5.0.1235r.exe

Xshell-6.0.0109 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-6.0.0109r.exe
Xftp-6.0.0105 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-6.0.0105r.exe
XshellPlus-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XshellPlus-6.0.0011r.exe
XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/72e81b28/XmanagerPowerSuite-6.0.0011r.exe

我存了一份在百度盘https://pan.baidu.com/s/1CcraiX21WbQ9Gk3cV0jsnQ

第二步
修改 hosts 文件(C:\Windows\System32\drivers\etc),加入以下内容:
127.0.0.1 transact.netsarang.com
127.0.0.1 update.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
127.0.0.1 sales.netsarang.com

第三步
安装,然后注册
Xshell-5.0.1339 注册码:181226-111351-999033
Xftp 5 注册码:181227-114744-999004
Xshell-6.0.0109 注册码:181226-111725-999177
Xshell 6 注册码:181226-111725-999177
XshellPlus-6.0.0011 注册码:181226-117860-999055
XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册码:181226-116119-999510

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

微信扫一扫,分享到朋友圈

Xshell 5|6 注册版官方原版下载|无需破解|不会过期