tengxunyun tengxunyun

京东20张全品券领取

最新的2018年京东全品券,小编试了下,基本都能领取。需要的小伙伴们可以领一下,以备不时之需。

新的全品满105-5、199-10、满399-20,有效期至7月底

105-5:https://wqs.jd.com/event/promote/flw75/index.shtml

199-10:https://wqs.jd.com/event/promote/flw710/index.shtml

399-20:https://wqs.jd.com/event/promote/flw720/index.shtml

之前发过的17张全品,您若未领取过,可继续领取!

以下4张:有效期到7月31日!

105-5:https://wqs.jd.com/event/promote/qmm705/index.shtml

199-10:https://wqs.jd.com/event/promote/qmm710/index.shtml

299-15:https://wqs.jd.com/event/promote/qmm715/index.shtml

399-20:https://wqs.jd.com/event/promote/qmm720/index.shtml

以下4张:有效期到7月31日!

119-6:https://wqs.jd.com/event/promote/zdm706/index.shtml

199-10:https://wqs.jd.com/event/promote/zdm710/index.shtml

299-15:https://wqs.jd.com/event/promote/zdm715/index.shtml

399-20:https://wqs.jd.com/event/promote/zdm720/index.shtml

以下2张(105-5、300-15):有效期到7月22日!

https://sale.jd.com/m/act/rK4YuI1WvtlC2.html

4张:105-5、199-10、299-15、399-20全品券:

http://wqs.jd.com/event/promote/TIM1128/index.shtml

cloudiplc

相关推荐

返回顶部
Close